Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách
Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách

Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách

Parametry řešení projektu

Název projektu: Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách
Číslo projektu: TK04020230
Realizace 01/2022 – 12/2024
Cíl projektu: Cı́lem projektu je vývoj systému pro automatickou diagnostiku a analýzu centralizovaných poruchových záznamů ochran soustavy 110 kV. Systém bude využı́vat automatického či manuálnı́ho importu poruchových záznamů, z kterých vyčte charakteristické parametry pro jejich následnou analýzu a uloženı́ do komplexnı́ databáze. Součástı́ řešenı́ je sada SW modulů zajišťujı́cı́ch jednotlivé analytické a diagnostické funkcionality: modul evidence
parametrů zkratových proudů a poruchových událostı́, modul evidence napěťových událostı́ a modul kvantifikace mı́ry rizika úrazu elektrickým proudem. Systém bude vybaven grafickým rozhranı́m, umožňujı́cı́m zobrazit, vhodně interpretovat a využı́vat
aktuální i historická data z vyvinutých funkcí a nástrojů.
Hlavní příjemce: ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Další příjemce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Náklady celkem: 17 982 064 Kč
Výše podpory: 10 752 276 Kč

 

 

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
Mostárenská 2996/54
703 00 Ostrava-Vítkovice
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766
DENESA s.r.o.
Količín 150
769 01 Holešov, Česká republika
+420 573 394 048
Map