Dotace | ELVAC Ekotechnika s.r.o.

Dotace

Rozšíření výzkumného střediska pro katalytické oxidace
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

Reg. č. projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002//0000637

Operační program:

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK);
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výše dotace:

7.135.000,- Kč

V rámci projektu byly pořízeny následující majetky:

  • Kompaktní testovací spalovací zařízení včetně katalytických náplní včetně zabezpečovacího zařízení.
    Toto zařízení je určeno pro testování a vývoj katalytických náplní pro likvidaci těkavých organických látek. Zařízení umožňuje na reálném zdroji emisí VOC testovat katalytické náplně a technologické podmínky (teplota, rychlost) oxidace tak, aby bylo možno následně navrhnout technologii s optimálními parametry a minimálními zbytky emisí VOC. Za tržních podmínek je možno tyto testy provádět také pro jiné subjekty.
  • Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem
    Plynový chromatograf je využíván pro přesnou analýzu a identifikaci vstupních i výstupních vzorků organických látek. Hlavním úkolem na tomto vysoce citlivém a specifickém zařízení je analýza jednotlivých složek VOC ve směsi a hlavně jejich reziduí po průchodu katalytických ložem. Na tomto systému je možno analyzovat veškeré těkavé organické látky v plynných i pevných matricích. Dále je možno v plynných matricích analyzovat některé netěkavé organické látky, jako polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly. Tyto zkoušky je možno provádět i pro jiné subjekty.

         


Výzkum a vývoj zařízení pro testování katalyzátorů používaných při likvidaci VOC

Identifikační kód:

LF 15015

Operační program:

EUREKA CZ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR