Měření emisí a imisí | ELVAC Ekotechnika

Měření emisí a imisí

V Laboratoři měření emisí a imisí provádíme měření všech průmyslových zdrojů emisí a imisí pro nejširší rozsah znečišťujících látek. Laboratoři je k její činnosti vydána Ministerstvem životního prostředí České republiky autorizace k jendorázovému měření emisí. Od roku 2008 je Laboratoř měření emisí a imisí držitelem osvědčení o akreditaci u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Vlastní měření emisí je nejčastěji realizováno pomocí měřícího vozu, případně doprovodného vozidla vybaveného kontinuálními analyzátory pro měření plynných polutantů (TOC, NOx, CO, SO2) a technikou pro manuální odběry vzorku.

Kromě autorizovaného měření emisí a imisí provádí laboratoř i různé druhy technologických měření, měření pracovního prostředí a poradenskou činnost.

Jsme členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ALME a pravidelně se zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Metoda stanovení emise

 • tuhé znečišťující látky - stanovení gravimetrické
 • oxid siřičitý - stanovení spektrometrické
 • oxid uhelnatý - stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem
 • oxidy dusíku - stanovení spektrometrické, chemiluminiscenční a elektrochemickým článkem
 • organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) - metoda plamenoionizační
 • chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny - stanovení odměrné, fotometrické a iontovou chromatografií
 • fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny – stanovení fotometrické a iontovou chromatografií
 • kyanovodík, kyanidy – stanovení fotometrické
 • sirovodík - stanovení fotometrické
 • amoniak - stanovení fotometrické
 • organické plyny a páry – stanovení plynovou chromatografií
 • persistentní organické látky (PCDD, PCDF, PCB, PAH) - stanovení metodou HRGC-HRMS, GC/MS, HPLC/FLD
 • kovy - stanovení metodami AAS, ICP
 • silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H+ - stanovení titrační, spektrometrie
 • kyselina sírová – stanovení iontová chromatografie
 • oxid dusnýstanovení spektrometrické


Ve spolupráci s Norským institutem pro výzkum ovzduší (NILU) byly již v roce 1994 kromě běžných odběrových a analytických postupů zavedeny i postupy pro odběr a analýzu těkavých organických látek (VOC) kanystrovou metodou (EPA TO 14) a netěkavých organických polutantů – PCB, PAH, PCDD/F (EPA TO 13) v imisích.