ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Řízení údržby, CMMS/EAM systémy > Systém TIS

Systém TIS

Ke stažení: Případová studie k CMOS a TIS ke stažení.

TIS = Technický Informační Systém je produktem společnosti ELVAC a spolu se systémem CMOS tvoří základ pro práci technika na integrovaném technickém sále. Využívá se dvoumonitorové zobrazení na počítači, kdy na jednom monitoru je zobrazen systém CMOS a na druhém monitoru systém TIS. TIS sloužící ke zpracování a vyhodnocování dat, získávaných v reálném čase prostřednictvím systému CMOS nebo vložených manuálně uživateli systému.

TIS shromažďuje, třídí a zpětně poskytuje získané informace. Svojí koncepcí je určen jako podpora pracovníkům technických sálů, technických dohledů a administrátorům jednotlivých ATM systémů. Systém TIS podporuje elektronické podepisování vybraných dokumentů a tím nahrazuje používání „papírových deníků“.

Systém TIS je pro ŘLP vyvíjen na míru a je složen z následujících modulů:

 • Elektronická forma Deníku TS - deník TS + databáze všech systémů a jejich dělení na podsystémy a zařízení (složky) jsou dvě části nezbytné pro většinu ostatních funkcí TISu.
 • Vydávání a evidence Provozních pokynů - všechny Provozní pokyny jsou vázány na konkrétní systém nebo zařízení, a tím je zajištěno, že se při zjišťování stavu systému zobrazí spolu s ostatními informacemi o systému.
 • Vydávání a evidence Operativních informací - platí totéž jako pro provozní pokyny. Provozní pokyny ale vydávají pouze vedoucí jednotlivých oddělení, operativní informace může vydat naopak kterýkoliv uživatel systému TIS.
 • Vedení Evidence chyb ATC systémů - vázaná na konkrétní záznamy v Deníku TS, čímž jsou zajištěny kompletní informace od vzniku závady, postupu prací na jejím odstranění, až po odstranění příčiny, které jsou shromažďovány spolu s vyjádřeními jednotlivých vedoucích pracovníků a závěry či opatřeními přijatými managementem podniku.
 • Vedení Evidence pravidelné údržby a prací na ATM systémech. V případě pravidelné údržby každý záznam zahrnuje kromě obvyklého termínu provádění, jeho periody a doby platnosti také popis postupu dané údržby a dopady na provoz. Zároveň TIS podporuje automatické plánování periodických kontrol. V případě povolení prací na ATM systémech obsahuje aplikace funkce usnadňující proces schvalování daných prací příslušnými vedoucími pracovníky.
 • Evidence provádění letových ověření ÚCL a sledování jejich platnosti.
 • Evidence platných typových osvědčení a OPZ (osvědčení provozní způsobilosti).
 • Automatické prokazatelné seznamování s novými aktuálními informacemi – podle příslušnosti ke skupině, nastavených preferencí a aktuální role (pracovní pozice TD – technický dohled, supervisor).
 • Evidence aktuálních úkolů a sledovaných akcí projednávaných na poradách ATMS.
 • Evidence provádění kontrolní činnosti – s návazností na úkoly z porad a provozní pokyny.
 • Zasílání emailových zpráv pro předem definované události.
 • ostatní informace potřebné nebo užitečné pro uživatele systému. Při práci na TS i ostatních pracovištích Technických dohledů je neustále potřeba mít okamžitě k dispozici velké množství různých informací, které byly dříve dostupné v různé formě (papírové či elektronické), s různou zárukou aktuálnosti daných informací a na různých místech. TIS si proto klade za cíl shromáždit veškeré možné informace potřebné pro supervisory, technické dohledy, ale i všechny ostatní uživatele TIS, prezentovat je formou tabulek a záznamů v databázích a zároveň zaručit aktuálnost všech poskytovaných informací.


Hlavní funkce TIS

 • Jako náhrada papírových deníků používaných na technických sálech či dohledových pracovištích
  • Podporuje elektronické podepisování vybraných dokumentů a tím nahrazuje používání „papírových deníků“ 
 • Jako doplněk systému CMOS
  • TIS zpracovává a vyhodnocuje data, získávaná v reálném čase systémem CMOS, automaticky zakládá záznamy o chybách
  • Předává informace o právech přihlášených uživatelů do systému CMOS
  • Předává informace o údržbě na systémech do systému CMOS – nevyhlašují se alarmy
  • Získává data ze systému CMOS pro vyplnění záznamů Elektrických revizí nebo záznamů o Provedené údržbě
 • Shromažďuje, třídí a zpětně poskytuje získané informace 
 • Poskytuje podporu managementu k zadávání úkolů a vedení porad
 • Poskytuje podklady pro firemní audity
 • Umožňuje vytvářet plány údržeb na systémech
 • Notifikuje uživatele prostřednictvím SMS či emailů o vybraných událostech
 • Implementuje různá workflow (evidence závad, povolování prací na systémech, provozní pokyny, operativní informace apod.)

 

Ukázky z aplikace

Ukázka aplikace TIS - povolení prací

Ukázka aplikace TIS - povolení prací

 

Uživatelé TIS 
  

V současné době využívá systém TIS více jak 200 uživatelů v rámci ŘLP. Jedná se o tyto kategorie uživatelů: 

 • Pracovníci na technických sálech (H24 dohled nad provozem) 
 • Pracovníci technických dohledů systémů
 • Administrátoři systémů 
 • Vedoucí pracovníci 
 • Oddělení kontroly a auditu 
 • Externí firmy (dodavatelé) ​

 

Použité technologie TIS

 • Microsoft SQL Server 2008+ 
 • Replikace databází (4 lokality – Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary) 
 • Microsoft .NET Framework 4.0 a vyšší 
 • IIS (Webový klient, - schvalování prací, apod.) 
 • Kryptografické služby 
 • IOS, Android (Mobilní klient - schvalování prací, apod.) 
 • CTAPI – rozhraní pro CitectSCADA
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: