ekotechnika

Měření emisí a imisí

Měření emisí a imisí

Laboratoř měření emisí a imisí společnosti ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. je od roku 1991 držitelem autorizace pro jednorázová měření emisí znečišťujících látek pro nejširší rozsah znečišťujících látek, včetně technologických měření. Provádíme měření emisí všech průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší dle požadavků zákazníků. Od roku 2008 je Laboratoř měření emisí a imisí společnosti ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. držitelem akreditace pro měření emisí dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Laboratoř měření emisí a imisí má pro potřeby měření emisí kontinuální analyzátory plynných znečišťujících látek (TOC, CO, SO2, NOx, N2O) a techniku pro manuální odběry vzorků. Pro izokinetický odběr vzorků využívá automatizované gravimetrické aparatury.

Kromě autorizovaného měření emisí a imisí provádí laboratoř i různé druhy technologických měření, měření pracovního prostředí a poradenskou činnost.

Jsme členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ALME a pravidelně se účastníme mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Máte jakýkoliv dotaz nebo byste s námi chtěli navázat spolupráci?

Napište nám a my se Vám obratem ozveme.

AKREDITACE

Naše Laboratoř měření emisí a imisí je od roku 2008 držitelem OSVĚDČENÍ O AKREDITACI vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (národní akreditační orgán).

AUTORIZACE

Naše Laboratoř měření emisí a imisí je od roku 1991 držitelem AUTORIZACE K JEDNORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ vydané Ministerstvem životního prostředí ČR

Metody stanovení znečišťujících látek

měření emisí – tuhé znečišťující látky - stanovení gravimetrické

měření emisí – oxid siřičitý - stanovení spektrometrické

měření emisí – oxid uhelnatý - stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem

měření emisí – oxidy dusíku - stanovení spektrometrické, chemiluminiscenční a elektrochemickým článkem

měření emisí – organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) - metoda plamenoionizační

měření emisí – chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny - stanovení odměrné, fotometrické a iontovou chromatografií

měření emisí – fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny – stanovení fotometrické a iontovou chromatografií

měření emisí – kyanovodík, kyanidy – stanovení fotometrické

měření emisí – sirovodík - stanovení fotometrické

měření emisí – amoniak - stanovení fotometrické

měření emisí – organické plyny a páry – stanovení plynovou chromatografií

měření emisí – persistentní organické látky (PCDD, PCDF, PCB, PAH) - stanovení metodou HRGC-HRMS, GC/MS, HPLC/FLD

měření emisí – kovy - stanovení metodami AAS, ICP

měření emisí – silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H+ - stanovení titrační, spektrometrie

měření emisí – kyselina sírová – stanovení iontová chromatografie

měření emisí – oxid dusný – stanovení spektrometrické

Proč si vybrat

Profesionalita a zkušenost

Každý z našich zaměstnanců je profesionálem ve svém oboru. Naše služby a produkty jsou výsledkem zkušeností a odborných znalostí, které sbíráme už více než 30 let. Nebojíme se výzev a vždy se snažíme najít řešení, které dostojí všem náročným požadavkům našich zákazníků.

Certifikace

Jsme držiteli několika certifikátů kvality a bezpečnosti. Vedle toho se řídíme souborem přísných vnitřních směrnic, které jsou navrženy s ohledem na maximální kvalitu a efektivitu naší práce. Všechny tyto normy jsou pravidelně kontrolovány interními a externími audity.

Komplexní řešení

Skupina ELVAC sdružuje několik společností, které díky mezioborové spolupráci dokážou poskytnout komplexní řešení pro nejrůznější průmyslové realizace. Poskytujeme služby a produkty, které se navzájem prolínají a doplňují, což ve výsledku usnadní Váš projekt a ušetří Vaše náklady.

DOZVĚDĚT SE VÍC

související služby

ELVAC Ekotechnika Mobilní spalovací jednotka
MOBILNÍ JEDNOTKA REKUPERATIVNÍ KATALYTICKÁ OXIDACE
Dodávky absorpčních systémů pro likvidaci kyselých par a plynů
Zeolitový rotační koncentrátor
TECHNOLOGIE PRO OCHRANU OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ VOC
Akreditované analýzy odpadních, podzemních a povrchových vod, zemin, odpadů a vzorků z měření emisí a pracovního prostředí
Ekotechnika - Kalibrační laboratoř
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
Provádíme kalibrace měřidel neboli emisních analyzátorů na základě osvědčení o akreditaci u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.