Laboratorní služby | Rozbory zemin, odpadů, vzorky emisí

Laboratorní služby

Veškeré rozbory zemin, vod a odpadů provádíme ve zkušební laboratoři č. 1269, akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Stručný přehled laboratorních služeb

 • Analýzy odpadních vod z odlučovačů ropných látek, ČOV, myček aut, lapolů
 • Analýzy monitorovacích vrtů podzemních vod
 • Rozbory pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Analýzy vzorků z měření emisí a pracovního prostředí
 • Kvalifikované odběry odpadů, zemin, sedimentů
 • Speciální analýzy dle požadavků zákazníka
 • Odborné poradenství

Pracovníci laboratoře jsou schopni analyzovat dle Vašich požadavků atypické polutanty a matrice. Pokud naše laboratoř nemůže provést některou požadovanou zkoušku, zajišťujeme subdodávku v jiné akreditované laboratoři.

Rozbory zemin, odpadů a pevných materiálů

 • Odpady a jejich vodné výluhy dle platné legislativy v rozsahu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,
 • Rozbory pro původce odpadu, stavební firmy, apod. – odpady určené pro skládky
 • Rozbory zemin z geologických průzkumů pro potřeby hodnocení rizikových analýz apod.
 • Rozbor výkopových zemin
 • Rozbor kalů pro zemědělské využití
 • Rozbor rybničních a potočních sedimentů
 • Ekotoxikologické testy odpadů (délka analýz až 21 dní)
 • Stanovení ekotoxicity jako nebezpečné vlastnosti H14
 • Rozbor průmyslových kompostů a vstupů do kompostů
 • Rozbor půd- pH, živiny (použití upravených kalů)
 • Analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky č. 384/2001 Sb.
 • Obsah rizikových prvků

Rozbory vod

Rozbory odpadních vod dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění, v rozsahu navazujících vyhlášek a vládních nařízení:

 • Rozbory odpadních vod z domovních ČOV, septiků, jímek, domovních a kanalizačních řadů
 • Rozbory povrchových vod z potoků, rybníků, jezírek, vodotečí, vodních nádrží
 • Rozbory podzemních vod z monitorovacích vrtů, studní
 • Rozbory vod pro vlastní potřebu

Rozbory vzorků emisí

Rozbory sorpčních materiálů z měření emisí a pracovního prostředí (PAH – polyaromatické uhlovodíky, VOC – těkavé organické látky, kovy a další).

Stanovení methanu aj. v půdním vzduchu, ve skládkových a koksárenských plynech, plynech z průmyslové výroby, bioplynech.