ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > Monitorovacie a riadiace systémy

Monitorovacie a riadiace systémy

Pri automatizácii výroby, v systémoch riadenia budov, správe dopravných ciest, zberu ekologických dát a ďalších podobných aplikáciách sa projektanti stretávajú so stále väčšími nárokmi na množstvo informácií, ktoré je potrebné zo systému získať a tým docieliť čo najväčšiu presnosť pri ich riadení a správe. Na množstve a kvalite informácií je závislá aj celková efektivita systému, pretože je možné minimalizovať spotrebu energií a zvýšiť užívateľský komfort. Pretože je správa tak veľkého množstva informácií pre človeka náročná, alebo dokonca úplne nemožná, používajú sa pre riešenie čiastkových úloh v rozsiahlych aplikáciách distribuované riadiace systémy, do vyšších úrovní riadenia sú potom prenášané informácie o stave týchto úloh a iba hodnoty vybraných dôležitých vstupov.

Okrem schopnosti riadiť pridelený subsystém je dôležitým parametrom distribuovaných riadiacich systémov možnosť ich vzdialenej správy a modifikácie s čo najlepším využitím súčasnej komunikačnej infraštruktúry.

Naša ponuka zahŕňa celé spektrum riadiacich systémov pre rôzne aplikačné vrstvy, technologických počítačov vybavených vstupmi a výstupmi a prevodníkov potrebných pre prepojenie snímačov fyzikálnych veličín a akčných členov s riadiacimi alebo monitorovacími systémami prostredníctvom štandardných rozhraní.

ELVAC SOLUTIONS ponúka integrovanú sadu aplikácií pre priemyselnú automatizáciu a vizualizáciu. Umožňuje budovať nové ovládacie a monitorovacie systémy a súčasne integrovať existujúce.

Hlavnou prednosťou je stavebnicové riešenie, ktoré je schopné pokryť akékoľvek požiadavky zákazníka.

Systém možno budovať postupne a následným rozširovaním hardvéru (bez nutností softvérových zmien) možno dosiahnuť plne redundantný a distribuovaný systém.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je poskytnutie jednotného používateľského rozhrania pre monitorovanie a ovládané systémy, čo znižuje záťaž technikov a minimalizuje počet potrebných monitorov na dispečingu. Z hľadiska riadenia výroby je to potom jednotná prezentácia dát s jednotným dátovým úložiskom. V neposlednom rade je to dostupnosť dát kedykoľvek a kdekoľvek, limitujúcim faktorom je len sieťová konektivita.

Medzi vlastnosti systému patrí tiež možnosť integrácie ďalších prvkov do prostredia ovládacieho a monitorovacieho systému, napr. CCTV, dokumentácia k jednotlivým zariadeniam a väzby na technický informačný systém. Ovládací a monitorovací systém slúži ako dátové rozhranie pre ďalšie systémy, ktoré nemajú priamu väzbu na ovládanie a monitorovanie technológie.

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre automatizáciu a vizualizáciu je prezentácia a spracovanie získaných dát. Všetka monitorovaná dáta a zásahy do systému sú ukladané do databázy Microsoft SQL. Prostredníctvom portálového riešenia sú tieto dáta poskytované k neskoršej analýze. Rovnako je tu výstup pre výmenu dát s informačným systémom podniku a vyhodnotenie dát pre riadenie kvality podľa štandardu ISO a ďalšie zákaznícke audity.

Komu je systém určený

  • Výrobným spoločnostiam pre monitorovanie a ovládanie technologických zariadení.
  • Spoločnostiam pre monitorovanie dátových sietí, serverov a pracovných staníc.
  • Pre riadenie a monitorovanie budov (BMS) - energetika, kúrenie, klimatizácia.
  • Spoločnostiam využívajúcim rôznorodé monitorovacie systémy ako platforma zjednotenia užívateľského rozhrania.
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: